úterý 30. dubna 2019

Modlitba církevní za biskupa
Ježíš, kníže pastýřů,
pastýři a biskupe duší našich,
propůjč biskupu našemu všech ctností,
jichž k jeho a našemu posvěcení potřeba jest.
Buď ty sám jemu příkladem,
dle něhož by se řídil,
abychom se i my dle něhož by se říditi mohli.
Naplň je Duchem Svatým;
dej mu víru, lásku, moudrost i sílu;
sešli mu věrné spoludělníky
k důležitému vedení duší našich,
učiň je pastýřem dle srdce svého,
kterýž by jen úřadu svému byl živ,
nic od světa nedoufal a ničeho se v něm nebál,
jen pro Tebe, abychom,
když přijdeš soudit pastýřův a stáda jejich,
my jeho korunou a radostí se stali,
on však nezvadlé koruny života věčného dosáhl.
Amen.

čtvrtek 24. ledna 2019

Modlitba večerní
Děkuji Ti, Otče nebeský,
za všecka dobrodiní, kterých jsi mi dnešního dne uděliti ráčil,
za život a zdraví, za pokrm i oděv, za všecko dobré,
jemužto jsem se dnes naučil a jež jsem vykonal,
za každou radost, které jsi mi popřál,
i za všecko utrpení, jež jsem pomocí Tebe překonal.

Račiž, prosím, odpustiti mně veškeré poklesky a hříchy,
jimiž jsem Tebe dnes urazil.

Zde zpytuj v krátkosti své svědomí a pak rci: 

Lituji těchto poklesků svých z celého srdce,
protože jsem jimi Tebe,
Otce nejlaskavějšího urazil,
zalíbení Tvé ztratil a hněvu Tvého zasloužil.

Odpusť, míním hned zítra se polepšiti.
Přijmiž také vroucí prosbu mou,
kterouž činím za všecky lidi,
zvlášť za své milé rodiče a dobrodince.

Svatá Panno Maria,
svatí andělé strážci,
svatý patrone můj a všickni svatí,
chvaltež Boha za mne,
když spáti budu a přimlouvejtež se za mne,
bych se někdy k vám dostal do života věčného.

Amen.

Otče náš, Zdrávas Maria, Věřím v Boha.

V ruce Tvé, ó Bože, poroučím tělo své i duši svou.
Ježíši s Marií, matičkou Tvou, tělo vám poroučím i duši svou.
Přijmětež obojí v ochranu svou.
Ježíši já jsem tvůj, Ty jsi můj.
Ve spánku chraň mne a opatruj.

neděle 6. ledna 2019

Modlitba k sv. Michaelovi
SVATÝ MICHAELI archanděli, chraň nás v boji, proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou.

Nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme.

A Ty kníže vojska nebeského, uvrhni satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, Božskou mocí do propasti pekelné.

Amen.

sobota 5. ledna 2019

Modlitba k Panně Marii
V ochranu Matky utíkající se dítě.

O Maria! Matko milosrdenství!
Živote sladkosti, ty jediné moje útočiště!
Ó pohlédni na mě ubohého, na mne bídného,
opuštěného pozemšťana,
a přijmi mne v tvou mateřskou ochranu.
Odvrať ode mne hada hříchu,
jenž mne na vždy zničiti hrozí,
jenž vůkol na mne číhá,
podvodně i lstivě k sobě láká,
a svým jedovatým žihadlem mne usmrtiti usiluje.
O věrná, věčně věrná máti!
Pod mocnou záštitou tvou nech mne trvati,
neboť jen tam jest mi lze bezpečné místečko,
jediné u tebe poblíž srdci tvému naleznouti.
Díky jsa přímluvy tvé blažené budu ve
jménu tvém u Ježíše Krista.
Amen.

úterý 16. ledna 2018

Pobožnost ranníMoudrý srdce oddá k bdění na úsvitě ku Pánu,
kterýž učinil ho, a před obličejem Nejvyššího modliti se bude.
Otevře ústa svá na modlitbě, a za hříchy své modliti se bude.

Sir 39, 6. 7.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Všemmohoucí, milosrdný Bože!
vroucí Tobě díky vzdávám,
žes mi opět jednoho dne dočkati se dal.
Uděl mi milosti Své,
aby tento den stal se mi dnem dobrým a příjemným.
K Tobě volám na úsvitě,
k Tobě se utíkám, Pane a Bože můj.
Po Tobě prahne duše má:
po Tobě touží srdce mé.
Slová má slyš, Hospodine, srozuměj volání mému.
Pozoruj hlasu modlitby mé,
Králi můj a Bože můj.

Nebo k Tobě se modliti budu:
Hospodine z jitra vyslyšíš hlas můj.
Z jitra postavím se před Tebou a patřiti budu k Tobě,
nebo nejsi Ty Bůh chtějící nepravost (Žalm V,2-5).
Zpomínati budu na Tebe: a zaraduje se duše má.
Vstanu a klaněti se budu hospodinu: Který učinil nás.


sobota 12. srpna 2017

Apoštolské vyznání víry


Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista,
Syna jeho Jediného,
Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha,
Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.
Amen.

středa 9. srpna 2017

7 svátostí Církve1. Křest (Baptismum)
2. Biřmování (Confirmatio)
3. Eucharistie (Eucharistia)
4. Pokání (smíření, zpověď) (Paenitetia)
5. Pomazání nemocných (Unctio Infirmorum)
6. Kněžství (Ordo)
7. Manželství (Matrimonium)